00 421 910 855 888 
00 421 949 011 189 

Oznam

Dôležitý oznam :  Dňa 22.03.2022

Vážený zákazníci firmy Mirek Pred tromi týždňami sa stalo niečo nemysliteľné: od invázie ruských vojsk na Ukrajinu sme boli konfrontovaný s vojnou na európskej pôde! Sme ohromení a smutní z toho, čo sa tam deje. Vo viacerých našich výrobných závodoch zamestnávame mnoho pracovníkov z Ukrajiny, ktorých osobné nešťastia sa nás hlboko dotýka. Je pre nás mimoriadne dôležité pomáhať ľuďom priamo zasiahnutým vojnou aj priamo na mieste – rýchlo a efektívne, bez byrokratickej záťaže . V tejto súvislosti spolupracujeme s miestnymi úradmi, aby sme poskytli pomoc tam, kde je to najviac potrebné. Vplyv tohto konfliktu medzitým veľmi silno pociťuje veľká časť obchodného sveta najmä v našom odvetví. Extrémne sa nám zvyšujú ceny energií a pohonných hmôt . Máme nedostatok personálu a sú žiaľ prerušené aj dodávateľské reťazce najme na samotné drevo, látky a výplne . Vo výrobe je nedostatok materiálu a z toho vyplývajú extra prirážky ktoré sú len bezprostrednými dôsledkami. V súčasnosti neexistuje žiadna záruky ceny, dodávky alebo kapacity od dodávateľov alebo logistického priemyslu v celej Európe. V súčasnosti pracujeme na plné obrátky, aby sme sa vyhli výpadkom vo výrobe v našich továrňach. Avšak v tomto bode s odstupom času nevieme predpovedať, ako sa bude situácia v najbližších týždňoch vyvíjať. Preto by sme chceli len poukázať na to, že môže dôjsť k oneskoreniu dodávok v dôsledku potenciálneho nedostatku materiálov a zníženej logistiky . Bohužiaľ predpokladáme, že zmluvne dohodnuté dodacie lehoty nie je možné vždy dodržať. Vzhľadom na túto nezvyčajnú situáciu nebudeme môcť akceptovať akékoľvek zmluvne dohodnuté pokuty za oneskorené dodávky. Ďakujeme za pochopenie a veríme v pokračovanie spoluprácu a porozumenie v tomto smere. Úprimne dúfame, že tento konflikt bude čo najskôr ukončený, aby priamo dotknutí obyvatelia regiónov nemuseli viac trpieť. Pre ďalšie informácie nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Dear business partner, Three weeks ago, the unthinkable happened: since the invasion of Russian troops in Ukraine, we have been confronted with a war on European soil! We are stunned and saddened by what is happening there. In several of our production countries, we employ many workers from Ukraine whose personal misfortunes deeply affect us. It is extremely important to us to help the people directly affected by the war on the ground – quickly and effectively, without bureaucratic procrastination. We are working with the local authorities in this regard to provide assistance where it is most needed. In the meantime, the impact of this conflict is being felt very strongly in large parts of the business world and especially in our industry. Extremely increased energy prices, lack of personnel, interrupted supply chains, material shortages and the resulting price mark-ups are only the immediate consequences. Currently, there are no price, delivery or capacity guarantees from upstream suppliers or the logistics industry across Europe. We are currently working at full speed to avoid production downtimes in our factories. However, at this point in time we cannot predict how the situation will evolve in the coming weeks. Therefore, we would like to merely point out that there may be delays in delivery due to a potential lack of materials and reduced logistics capacities. Of course, we will notify you immediately if that happens. Unfortunately, we assume that the contractually agreed delivery times cannot always be met. Due to this unusual situation, we will be unable to accept any contractually agreed penalties attributable to delayed deliveries. We thank you for your continued cooperation and understanding in this regard. We also ask you to note that, due to the current situation, orders that exceed the usual volume or differ from our standard delivery times must be discussed with the responsible head of sales at MIREK in advance. As already mentioned, the whole industry is facing massive price mark-ups across the board. As soon as their extent and the resulting effects on the existing product range are fully known, we will have to adjust the current prices for the time being. We will update you in writing in a timely manner. We sincerely hope that this conflict will be brought to an end as soon as possible so that the directly affected residents of the regions will not suffer even more. Please do not hesitate to contact us at any time for further information. On behalf of the Mirek Group