Aktualizovať
cookies
00 421 910 855 888 
00 421 949 011 189 

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe ( č. 34 Nariadenia a § 41 Zákona)

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe ( č. 34 Nariadenia a § 41 Zákona) 

 V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia  ochrany osobných údajov a aspoň informácie a opatrenia v nasledovnom rozsahu:

  • Meno/ názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií;
  • Opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov;
  • Opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné

Takéto oznámenie sa nevyžaduje, ak:

  • Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, 
  • Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky
  • By to vyžadovalo neprimerané úsilie ( v takom prípade Prevádzkovateľ informuje verejnosť alebo príjme iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom)