Aktualizovať
cookies
00 421 910 855 888 
00 421 949 011 189 

Uzatvorenie zmluvy

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom č.  18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu Zmluvy bude prevádzkovateľ od Vás požadovať a spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresa. 

Prevádzkovateľ:  MIREK s.r.o 

Registrácia:           Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 37829/V

Miesto podnikania:  Južná trieda 82, 040 01 Košice

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Tel.: 0918 478 112 , info@nabytokmirek.sk  

Účel spracúvania: Vaše osobné údaje sú poskytované a spracúvané za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy. 

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.  

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov: zamestnanci spoločnosti Ing Igor Mirek - MI - 1 , Mirek s.r.o

Doba uchovávania: Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.  Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvy.  V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy a ani k poskytnutiu služby.   

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa 

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.  

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.