00 421 910 855 888 
00 421 949 011 189 

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

internetového obchodu www.nabytokmirek.sk

Článok I . Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky  www.nabytokmirek.sk.Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. I ods. I týchto obchodných podmienok. Obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.nabytokmirek.sk,   a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

 
Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu:

Obchodné meno:     MIREK s.r.o 

Registrácia:           Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 37829/V

Miesto podnikania:  Južná trieda 82, 040 01 Košice

IČO:                         48286320

DIČ:                         2120119914

IČ DPH:                   SK2120119914

e-mail:                      info@nabytokmirek.sk

tel.:                           0903064988

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 4. Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


  Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/6224 547

e-mail: ke@soi.sk

 

Článok III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.nabytokmirek.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom produkte osobitne.
 2. Okrem bežne dodávaného tovaru môže kupujúci individuálne uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (ďalej len ako „tovar zhotovený na zákazku“). Táto skutočnosť je vyznačená na stránke e-shopu pri popise a špecifikácii hlavných vlastností tovaru zhotoveného na zákazku pojmom „výroba na zákazku“ alebo „výroba na mieru“. Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v relevantných právnych predpisoch a týchto obchodných podmienkach. 
 3. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke prevádzkovateľa, objednávkou zaslanou mailom alebo urobenou telefonicky.  

Elektronická objednávka

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje zákazník tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím „Do košíka“. Pri tovare zhotovenom na zákazku musí kupujúci v rámci výberu zadať osobitné požiadavky na zhotovenie tovar. Po ukončení nakupovania kupujúci na stránke nákupného košíka zvolí spôsob dokončenia objednávky s registráciou alebo bez registrácie na internetovom obchode. Následne vyplní fakturačné údaje, dodacie informácie, spôsob dopravy a platby. Po revízii objednávky a potvrdení obchodných podmienok ju záväzne objedná kliknutím na „Záväzne objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

E-mail

Pri objednávke zaslanej mailom kupujúci vyplní meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky.

Telefonická objednávka

Objednávku uskutočnenú telefonicky je potrebné potvrdiť e-mailom. Potvrdzujúci e-mail obsahuje meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky.

 1. Telefonickú objednávku alebo objednávku zaslanú e-mailom predávajúci manuálne vloží do administrácie e-shopu, čím sa objednávka považuje za doručenú.  
 2. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 3. Prijatie záväznej objednávky predávajúci potvrdí elektronickou poštou na e-mail kupujúceho zadaný v objednávke. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje  číslo a súhrn objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú.
 4. Ihneď  po prijatí objednávky predávajúci preverí dostupnosť tovaru a potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, a to elektronickou poštou na e-mail kupujúceho zadaný v objednávke. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú.
 5. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 6. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od prijatia potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy. Na stornovanie objednávky sa použitú ustanovenia o odstúpenie od zmluvy. Kupujúci stornuje objednávku odoslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy mailom alebo poštou na adresu predávajúceho. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu.
 7. Objednávku, predmetom ktorej je dodanie tovaru vyrobeného na zákazku, nie je možné stornovať.

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
 • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa relevantných zákonov,
 • zhotoviť tovar na zákazku podľa požiadaviek kupujúceho,
 • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
 • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 2. Kupujúci je povinný najmä:
 • včas prevziať tovar v mieste určenia,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Článok V

Cena tovaru alebo služby

 

 1. Cena tovaru vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru a po vložení konkrétneho tovaru do košíka je súčasne celková cena tovaru vrátane DPH uvedená v objednávke tovaru. K celkovej kúpnej cene tovaru v závislosti od kupujúcim vybraných možností môžu byť započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné a poplatky za iné služby. O výške poplatkov je kupujúci informovaný v závislosti od svojho výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky a tiež na stránkach e-shopu v časti Doprava a platba eshop, Predĺžená záruka & poistenie tovaru.
 2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.
 3. Pri objednávke realizovanej prostredníctvom e-shopu je rozhodná cena tovaru v čase odoslania objednávky. Pri objednávke realizovanej iným prostriedkom diaľkovej komunikácie je rozhodná cena tovaru, uvedené v e-shope v čase doručenia objednávky.
 4. Daňovým dokladom je faktúra, priložená k zásielke, ktorá slúži aj ako dodací a záručný list.

 

Článok VI

Doprava, vynáška a montáž

 

 1.       I.        Kupujúci si môže zvoliť z nasledovných spôsobov dodania tovaru:

a)    osobný odber v jednej z predajní predávajúceho,
b)    doprava tovaru predávajúcim do miesta určeného kupujúcim.

 1.      II.        Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru do miesta určeného kupujúcim samostatne. Náklady na dodanie tovaru sú vyčíslené na stránke Doprava.
 2.    III.        Predávajúci zabezpečuje pre kupujúceho aj ďalšie služby súvisiace s dodaním tovaru, a to vynášku a montáž tovaru. Náklady na tieto služby sú vyčíslené v časti Doprava.

 

Článok VII

Platobné podmienky

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.
 2. Ak sa strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej v týchto obchodných podmienkach pre zvolený spôsob platby, ak nebolo osobitne dohodnuté inak. Predávajúci umožňuje nasledovné spôsoby platby:

a)    v hotovosti, platbou vo vybranej predajni predávajúceho pri osobnom odbere tovaru,

b)    platobnou kartou, platbou vo vybranej predajni predávajúceho pri osobnom odbere tovaru,

c)     na dobierku, t.j. v hotovosti pri doručení prepravnou službou,

d)    bezhotovostne, prevodom na účet predávajúceho č. SK27 0200 0000 0035 5437 7057 vedený v VÚB, a.s.

 1. V prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru v predajni alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby bezhotovostným prevodom je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 2. Ak si kupujúci zvolil v objednávke platbu v hotovosti pri osobnom odbere tovaru, spôsob platby už nie je možné meniť a kupujúci nemôže kúpnu cenu zaplatiť platobnou kartou v predajni predávajúceho.
 3. V prípade platby kúpnej ceny alebo zálohy bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je kupujúci povinný pri úhrade uviesť variabilný symbol platby, ktorý mu oznámil predávajúci. Variabilným symbolom je číslo objednávky.
 4. Ak ide o predaj tovaru zhotoveného na zákazku alebo ak sa strany osobitne dohodnú, predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Zmluvné strany sa dohodnú na zálohe minimálne vo výške 50% z ceny tovaru. Dodacia lehota podľa článku VIII ods. 1 týchto obchodných podmienok začína plynúť až okamihom, keď je záloha pripísaná na účet predávajúceho. Záloha je splatná do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim, ak nie je v objednávkovom formulári alebo osobitnej písomnej dohode uvedené inak, a to bezhotovostným prevodom, ak sa strany nedohodnú inak. Zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci predávajúcemu najneskôr pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci v lehote splatnosti zálohu nezaplatí, predávajúci si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie veci na zakazku nie je možné odstúpiť, a preto, je povinný zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas bez ohľadu na to, či tovar zhotovený na zakázku prevzal.

 

Článok VIII

Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote na dodanie. Informácia o lehote na dodanie je uvedená individuálne pri každom ponúkanom tovare. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že sa nachádza na sklade predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Pokiaľ kupujúci s dodatočnou lehotou na plnenie nesúhlasí, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 2. Pokiaľ ide o tovar, ktorý sa nenachádza na sklade, ide o zhotovenie tovaru na zákazku. Predávajúci oznámi dodaciu lehotu tovaru zhotoveného na zákazku kupujúcemu elektronickou poštou v potvrdení objednávky. V prípade, že kupujúci s lehotou na dodanie tovaru zhotoveného na zákazku nesúhlasí, je oprávnený objednávku stornovať do 24 hodín od doručenia oznámenia. 
 3. Spôsob a miesto dodania tovaru je kupujúci povinný si zvoliť v objednávke v súlade s čl. VI týchto obchodných podmienok.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a v čase oznámenom predávajúcim v informačnom e-maily o dodaní tovaru, a to osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

Osobný odber v predajni predávajúceho

O doručení a/alebo termíne doručenia tovaru na zvolenú adresu predajne a trvaní odbernej lehoty sa zaväzuje predávajúci informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu zaslaním tzv. informačného e-mailu o dodaní, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Tovar bude pripravený na odber a prevzatie na adrese predajne predávajúceho, a to v termíne určenom predávajúcim v informačnom e-maile o dodaní. Ak nie je trvanie a/alebo koniec odbernej lehoty určený alebo v prípade pochybností je odberná lehota 5 kalendárnych dní odo dňa zaslania informačného e-mailu o dodaní tovaru alebo 5 kalendárnych dní od dátumu, ktorý je v informačnom e-maile o dodaní uvedený ako deň doručenia tovaru, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu dodatočnú odbernú lehotu v trvaní 2 kalendárnych dní, o čom bude informovať kupujúceho e-mailom. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote alebo v dodatočnej odbernej lehote (ak mu bola poskytnutá), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci zabezpečí, aby sa objednaný tovar nachádzal v určenej predajni predávajúceho počas odbernej lehoty, pričom kupujúci je oprávnený vyzdvihnúť si ho počas otváracích hodín tejto predajne. Po uplynutí odbernej lehoty, prípadne dodatočnej odbernej lehoty, sa tovar posiela späť do skladu. Ak si kupujúci tovar neodoberie v odbernej lehote, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 3 € za deň, a to počnúc prvým dňom po skončení odbernej lehoty alebo dodatočnej odber lehoty podľa tohto článku, pokiaľ nebola medzi stranami dohodnutá iná lehota.

Dodanie tovaru do miesta určeného predávajúcim

O termíne doručenia tovaru na miesto určené kupujúcim bude predávajúci informovať kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu predávajúceho zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru. O tomto termíne môže predávajúci zaslať kupujúcemu aj SMS správu. Doručenie tovaru zabezpečí predávajúci najneskôr v lehote na dodanie určenej podľa tohto článku. Kupujúci je povinný prevziať tovar riadne a včas v mieste a v čase určenom v súlade s týmto článkom a potvrdenom predávajúcim v informačnom e-maile. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar riadne a včas, môže predávajúci vykonať opätovné doručovanie tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a účtovať si náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 3 € za deň, a to počnúc prvým dňom vrátenia tovaru predávajúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

 1.    IV.        Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, kupujúci ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou (v prípade osobného odberu v predajni s povereným pracovníkom predávajúceho) spíše "Zápis o škode na zásielke".

 

Článok IX

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

 

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

 

 1.       I.        Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2.    III.        Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho písomne, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 3.    IV.        Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Nábytok Mirek, Ing. Igor Mirek –MI-1

Južná trieda 82, 040 01 Košice

alebo mailom na info@nabytokmirek.sk alebo osobne odovzdať v listinnej forme v predajni predávajúceho.

 1.     V.        Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:

Nábytok Mirek, Ing. Igor Mirek –MI-1

Južná trieda 82, 040 01 Košice

alebo v niektorej z predajní predávajúceho.

Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, zničený alebo inak  opotrebovaný z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Tovar, ktorý vraciate, musí byť nepoužívaný. Môžete si za neho vybrať iný. Ak bude lacnejší, rozdiel v cene vám vrátime. Ak bude drahší, rozdiel doplatíte. Ak si nebudete vedieť vybrať nič vhodné na výmenu, vrátime vám peniaze.

Postup pri vrátení tovaru

 • Do ktorejkoľvek predajne prineste kompletný, nepoužívaný tovar zabalený v originálnom obale vrátane fólií, spolu s dokladom o zaplatení, záručným listom a návodom na obsluhu.
 • My skontrolujeme, či je tovar funkčný, kompletný a nepoužívaný.
 • Vyberiete si nový tovar a prípadný rozdiel doplatíte, alebo vám rozdiel v cene vrátime.

Vrátenie tovaru zhotoveného na zákazku

 1. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku alebo tovaru na mieru. (Napr. pri objednávke sedačky alebo rohovej sedacej súpravy ide o zhotovenie tovaru na zákazku, keďže si kupujúci volí farbu látky)
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 3. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 4. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.
 3.  XV.        Predávajúci sa môže dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy s kupujúcim spotrebiteľom aj po uplynutí zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo s kupujúcim spotrebiteľom, ktorému nevznikol nárok na odstúpenie od zmluvy (zhotovenie tovaru na zákazku) alebo kupujúcim podnikateľom, a to kedykoľvek po uzatvorení kúpnej zmluvy. Pre tento prípad vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody spočívajúcu najmä v úhrade vzniknutých nákladov a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3% z kúpnej ceny za každý deň trvania zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak:

a)    sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b)    ak došlo k vypredaniu zásob,

c)     ak nie je možné tovar dodať riadne a včas,

d)    ak kupujúci tovar neprevzal riadne a včas.

 

Článok XI

Riešenie sporov

 

 1.       I.        Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2.      II.        Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3.    III.        V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@nabytokmirek.sk. alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4.    IV.        Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5.     V.        Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6.    VI.        Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7.   VII.        Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.
 8. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 9.    IX.        Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 10.     X.        Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 11.    XI.        Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 12.   XII.        Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

Článok XII

Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke REKLAMAČNÝ PORIADOK
    

Článok XIII

Platnosť zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

Článok XIV

Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje o kupujúcich spracúva predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.nabytokmirek.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok XV

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.nabytokmirek.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.nabytokmirek.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11.04.2017.

 

 

Vypracovala:      

JUDr. Barbora Hambalek Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária

www.lanikovagroup.sk