Aktualizovať
cookies
00 421 910 855 888 
00 421 949 011 189 

Učtovná a daňová evidencia

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom č.  18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že prevádzkovateľ bude od Vás požadovať a spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa. 

Prevádzkovateľ: Mirek s.r.o , s miestom podnikania 040 01 Košice - Juh, Južná trieda 82, IČO: 48286320 , zapísaný: Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 37829/V

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Tel.: 0918 478 112 , info@nabytokmirek.sk  

Účel spracúvania: Riadne vedenie účtovnej a daňovej evidencie, najmä v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty.   

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.  

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov: externý účtovník.  

Doba uchovávania: 10 rokov 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie zákonných povinnosti prevádzkovateľa.  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.  

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.