Aktualizovať
cookies
00 421 910 855 888 
00 421 949 011 189 

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práva dotknutej osoby

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo
+ aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práva dotknutej osoby

     Dotknutá osoba môže realizovať svoj práva podaním žiadosti, a to:

-          Emailom na adresu  info@nabytokmirek.sk alebo

-          Zásielkou doručenou na adresu sídla spoločnosti Južná Trieda 82 , Košice

                 Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnení pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci  administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Inak sa informácie v zmysle článku 12 ods. 5 Nariadenia a § 29 ods. 5 Zákona poskytujú bezodplatne. 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia  a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.  Lehota jedného mesiaca môže byť v prípade potreby predĺžená  o ďalšie dva mesiace, na predĺženie má vplyv komplexnosť  žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení  dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V prípade, ak by Prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť  dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona. 

 Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi , ktorému boli osobné údaje poskytnuté , každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa článku 16, článku 17 a článku 18 Nariadenia alebo § 22,23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.